Materias


Boletín de Novedades

Introduzca su email si desea estar informado de las novedades y actividades de Librería Lexnova.


Publicidad:

Manual de fonaments del dret administratiu i de la gestió pública "Textos legals, materials per practicar, dades empiriques"

por Ponce Solé, Juli

valoración
Comenta y valora este libro

  • Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
  • ISBN: 978-84-1355-878-3
  • Fecha de la edición: 03 septiembre 2020
  • Edición:
  • Idioma: Castellano
  • Encuadernación: Rústica
  • Nº Pág.: 724

OFERTA!!

antes:
59,90 €
ahora: 56,91 €

En stock. Entrega en 24 / 48 horas


Información detallada:

Resumen del libro

Índex
Introducció 17
Abreviatures utilitzades 27
1. Els fonaments i les bases constitucionals del dret administratiu
1.1 Els fonaments del dret administratiu 29
1.1.1 El dret administratiu com a ordenament jurídic i com a ciència jurídica. Dret administratiu i ciències socials 29
1.1.2 Tipus dactivitat administrativa. La inactivitat administrativa com un supòsit de mala administració 34
1.1.3 El dret de les administracions públiques: dret administratiu, dret públic i dret privat. Criteris de definició de lAdministració pública 39
1.1.4 La formació i levolució històrica del dret administratiu 43
1.1.5 Levolució del Dret Administratiu i de la gestió pública en les darreres dècades 59
1.1.6 Dret administratiu, globalització i Dret europeu 75
1.2 Les bases constitucionals del dret administratiu; la posició jurídica i institucional de lAdministració pública 79
1.2.1 Lestat de social, democràtic de dret i autonòmic. Els drets socials com autèntics drets subjectius exigibles. Vies de legitimació democràtica de les Administracions Públiques i govern obert. Estat de Dret i Estat amb dret 79
a) Estat Social i Dret Administratiu 80
b) LEstat Democràtic i Dret Administratiu 91
b.1 Democràcia representativa i AP 92
b.1.1 Principi de legalitat, normes i AP 92
b.1.2 La direcció de les AAPP pels governs 93
b.1.3 Democràcia directa, democràcia participativa i Dret Administratiu 93
b.1.4 Transparència i Dret Administratiu 94
b.1.5 Govern obert, bon govern, bona administració i prevenció de la corrupció 95
c) LEstat de Dret 96
c.1 Les conseqüències més importants de la clàusula dEstat de Dret pel Dret Administratiu 97
c.1.1 El principi de legalitat i les AAPP 97
c.1.2 Principi de tutela efectiva dels drets dels ciutadans 97
c.1.3 Principi de garantia patrimonial 98
c.2 Quin Dret per les AAPP dacord amb la CE? 98
c.2.1 Existeix una reserva constitucional de Dret Administratiu que imposi límits, fins i tot al legislador, en lelecció de quin Dret facin servir les AAPP? 98
c.2.2 Existeix una reserva constitucional per als òrgans judicials contenciós-administratius respecte del control de lactivitat administrativa? 100
d) LEstat descentralitzat 101
1.2.2 La posició jurídica de les administracions públiques: legalitat; servei objectiu als interessos generals; autotutela; procediment; transparència; control de lactuació administrativa, responsabilitat i garantia patrimonial 102
1.2.3 Els drets i deures dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques 107
a) La relació jurídica administrativa. Drets i deures dels ciutadans. La posició dels drets fonamentals i la seva rellevància en el dret administratiu 107
a.1 Dret subjectius 109
a.2 Obligació jurídica 111
a.3 Deures dels ciutadans 111
a.4 Interessos legítims 112
a.5 Quins tipus dinteressos legítims existeixen? 113
b) Lestatut dinteressat 114
c) En especial: el dret daccés a la informació pública i el dret a una bona administració 116
c.1 El dret daccés a la informació pública 117
c.2 El dret a una bona administració 119
1.2.4 Principi de legalitat i potestats administratives 126
a) Vinculació a la llei i al Dret. Definició, implicacions 126
b) Potestats administratives: atribució; potestats reglades i discrecionals. Tipus de marge dapreciació; elements i abast del seu control 127
b.1 Atorgament duna potestat administrativa reglada 127
b.2 Atorgament duna potestat administrativa discrecional 128
b.2.1 Què és la discrecionalitat? 128
b.2.2 Que no és la discrecionalitat: ni llibertat de ladministració pública ni indiferència jurídica respecte al seu exercici. Contra la mala administració i la corrupció 129
b.2.3 Com hauria de ser lexercici de la discrecionalitat? La discrecionalitat no és arbitrarietat i ha de ser bona administració 130
b.3 Els conceptes jurídics indeterminats sense marge de valoració i amb marge de valoració 132
b.4 El correcte exercici de la discrecionalitat i el seu control jurídic. 134
b.5 Proposta de llista de verificació de la correcció jurídica de lexercici de la discrecionalitat 136
b.6 En particular: possibilitats i límits de la jurisdicció contenciosa administrativa (remissió) 137
1.3 Per practicar i aprendre més 138
2. Les fonts del Dret Administratiu
2.1 El sistema de fonts. Algunes dades empíriques 171
2.1.1 El sistema de fonts. Atenció especial a la potestat reglamentària i als principis de bona regulació 179
2.1.2 Les disposicions de caràcter general i els reglaments: noció; fonament; tipus; procediment delaboració; límits i controls 183
a) Noció 183
b) Fonament 185
c) Tipus 186
c.1 Tipus de reglaments en funció de la seva relació amb la llei 186
c.1.1 Reglaments independents (anomenats utilitzant lexpressió llatina prater legem, és a dir, fora de la llei) 187
c.1.2 Reglaments executius (anomenats secundum legem, és a dir, dacord amb la llei) 188
c.1.3 Reglaments de necessitat (anomenats contra legem, és a dir, en contra de la llei) 188
c.1.4 Reglaments locals 189
c.2 Tipus de reglaments en funció de qui els dicta 194
c.3 Tipus de reglaments en funció del destinatari 195
d) Procediment delaboració 195
e) Límits 202
f) Controls 204
f.1 El control per la mateixa administració 205
f.1.1 Derogació 205
f.1.2 Revisió dofici 205
f.1.3 Recurs administratiu contra acte fundat únicament en un reglament 205
f.2 El control pels tribunals de justícia 205
f.2.1 La jurisdicció contenciosa administrativa-administrativa. Declaració dil·legalitat 205
f.2.2. La resta de jurisdiccions. Inaplicació 208
2.1.3 La distinció entre acte administratiu i disposició de caràcter general; noció i abast de les instruccions 209
2.1.4 Altres fonts del dret administratiu: referència especial als principis generals del dret i al dret europeu. La funció del precedent administratiu 217
2.2 Per practicar i aprendre més 224
3. Lorganització administrativa i els empleats públics
3.1 Lorganització administrativa. Algunes dades empíriques 239
3.1.1 Principis constitucionals i europeus de lorganització administrativa 242
3.1.2 Elements bàsics de lorganització administrativa. La distinció entre persona jurídica i òrgan administratiu. Òrgans actius i consultius; òrgans centrals i perifèrics; òrgans unipersonals i col·legiats. Òrgans de direcció política; òrgans directius i unitats de gestió administrativa. Les relacions interadministratives i les relacions interorgàniques 246
3.1.3 Pluralitat i tipologia dadministracions públiques i altres ens del sector públic: administracions territorials; ens instrumentals; administracions corporatives; autoritats administratives independents 254
3.1.4 Reflexions finals 309
3.2 La funció pública 311
3.2.1 Algunes dades empíriques. Principis constitucionals i europeus de la funció pública 311
a) Introducció. La funció pública. Paraules i significats 311
b) Algunes dades empíriques 314
c) El factor humài la intel·ligència artificial 316
d) Principis constitucionals i europeus de la funció pública 319
d.1 La situació abans de la CE de 1978: una mica dhistòria 319
d.2 La Constitució de 1978, els principis constitucionals i els Estatuts dAutonomia. El dret a una bona administració i la funció pública 322
d.3 La situació després de la CE de 1978: principis europeus de la funció pública 324
3.2.2 Concepte i àmbit de la funció pública; noció i classes dempleats públics 325
a) Funcionaris de carrera 327
b) Funcionaris interins 329
c) Personal laboral 329
d) Personal eventual 330
e) Personal directiu 330
3.2.3 Estructura i ordenació del personal al servei de lAdministració 331
3.2.4 Laccés a la funció pública 333
3.2.5 Els drets, lètica administrativa i els deures dels empleats públics 339
3.2.6 Les situacions dels funcionaris 347
3.2.7 La responsabilitat dels funcionaris 348
3.2.8 La pèrdua de la condició de funcionari 349
3.2.9 Final: lenvelliment de la funció pública, la crisi econòmica i el futur de la intel·ligència artificial 349
3.3 Per practicar i aprendre més 351
4. Lactuació formalitzada de lAdministració
4.1 El procediment administratiu 397
4.1.1. Concepte, rellevància, funcions i classes de procediment administratiu. Algunes dades empíriques 397
4.1.2 La regulació del procediment administratiu 403
4.1.3 La regulació del procediment administratiu 404
a) La relació entre llei i reglament i la distribució de competències entre Estat i comunitats autònomes 404
b) Els principis generals i les seves funcions 406
b.1 Principi doficialitat o obligació de deguda diligència i deguda cura 407
b.2 Principi contradictori 408
b.3 Principi antiformalista o in dubio pro actione 408
b.4 Principi de gratuïtat 409
b.5 Principi deconomia processal 409
b.6 Imparcialitat 410
b.7 Transparència 411
b.8 Participació 411
b.9 Bona fe 411
b.10 Confiança legítima 412
4.1.4 Elements del procediment administratiu: subjectes; fases i tràmits; el temps en el procediment administratiu i lobligació de resoldre i de notificar 413
a) Subjectes 413
a.1 Ladministració que actua 414
a.2 Els privats que shi relacionen 414
b) Fases i tràmits 416
b.1 Fase diniciació 417
b.1.1 Inici dofici (arts. 58 i ss.) 417
b.1.2 Inici a sol·licitud de persona interessada 420
b.2 Fase dinstrucció (arts. 75 a 83) 426
b.2.1 Al·legacions i informació pública (art. 76 i art. 83) 426
b.2.2 Prova (arts. 77 i 78 LPAC) 428
b.2.3 Informes (arts. 79 i 80 LPAC) 429
b.2.4 Audiència (art. 84) 431
b.3 Terminació (arts. 84 i ss.) 433
b.3.1 Resolució (art. 88) 433
b.3.2 Terminació convencional (art. 86 LPAC) 435
b.3.3 Desistiment i renúncia (art. 93) 437
b.3.4 Caducitat (arts. 25 i 95) 437
b.3.5 Impossibilitat material de continuar el procediment (art. 21, art. 84.2) 438
b.3.6 Silenci administratiu (remissió) 438
c) El temps en el procediment administratiu i obligació de resoldre i notificar 439
c.1 El temps en el procediment administratiu 439
c.1.1 En procediments administratius no electrònics 441
c.1.2 Procediments electrònics 444
c.2 Obligació de resoldre i notificar: el silencia administratiu 446
c.2.1 Quin és el termini que tenen les AAPP per resoldre i notificar la resolució que posi fi als procediments? 447
c.2.2 Què passa si sincompleix el termini per resoldre i notificar la resolució per part de lAP? 449
4.2 Lacte administratiu 458
4.2.1 Concepte i elements dels actes administratius: consideració especial de la motivació 458
4.2.2 Validesa i eficàcia dels actes administratius. Distinció 497
4.2.3 La validesa i la legalitat de lacte administratiu: presumpció; causes dinvalidesa; tipologia de situacions, conseqüències i remeis 501
a) Les irregularitats no invalidants 503
b) Anul·labilitat 504
c) Nul·litat de ple Dret 505
4.2.4 Leficàcia de lacte administratiu. Requisits i conseqüències 509
a) Notificació 511
a.1 Quins actes cal notificar? 514
a.2 A qui sha de notificar? 514
a.3 Quin ha de ser el contingut de la notificació? 514
a.4 Què succeeix si no és notifica lacte, si es notifica per lAP tard o si la notificació és defectuosa? 514
a.5 Com ha de practicar-se la notificació? Notificacions electròniques i en paper 515
a.6 Que passa si no es pot practicar la notificació? 519
b) Publicació 519
4.2.5 Lextinció i lexecució de lacte administratiu 523
a) Quins requisits han dexistir perquè lAP pugui exercir aquest privilegi? 525
b) Com ho ha de fer lAP? 526
4.3 Per practicar i aprendre més 531
5. Els controls jurídics de lactuació administrativa
5.1 Controls interns 542
5.1.1 Panorama general dels diferents tipus de controls en via administrativa. Nocions i distincions fonamentals. La revisió i la revocació dactes; els recursos administratius; altres mecanismes de resolució de conflictes i de control 542
5.1.2 Els recursos administratius: concepte, elements, classes, procediment 544
a) Autoritat que resol el recurs 545
b) Recurrent 545
c) Actes recurribles 547
d) Requisits de lescrit dinterposició del recurs 548
e) Principis i regles del procediment administratiu de recurs 549
f) La suspensió dels efectes de lacte impugnat 550
g) Classes de recursos 553
g.1 Recursos administratius ordinaris 553
g.2 El recurs dalçada (arts. 121 i 122 LPAC) 554
g.2.1 Tipus dacte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 554
g.2.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui resol 554
g.2.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 554
g.2.4 Efectes del silenci 554
g.2.5 Impossibilitat de doble recurs dalçada ni de recurs de reposició posterior 555
g.2.6 Obligatorietat del recurs 555
g.3 El recurs (potestatiu) de reposició (arts. 123 i 124 LPAC) 556
g.3.1 Tipus dacte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 556
g.3.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui el resol 558
g.3.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 559
g.3.4 Efectes del silenci 559
g.3.5 Impossibilitat de doble recurs de reposició ni de recurs posterior dalçada 559
g.3.6 És un recurs potestatiu 559
g.3 Recurs extraordinari de revisió (arts. 125 i 126 LPAC) 561
g.3.1 Tipus dacte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 561
g.3.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui resol 562
g.3.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 562
g.3.4 Efectes del silenci 563
g.3.5 Impossibilitat de doble recurs extraordinari de revisió 563
g.4 Recursos administratius especials 566
g.4.1 Reclamacions economicoadministratives 566
g.4.2 Altres (recurs especial en matèria de contractació pública, etc.) 567
5.1.3 La revisió i la revocació dactes: supòsits, tipologia de situacions, procediment 571
a) Revisió dofici 574
b) Declaració de lesivitat 577
c) Revocació 578
c.1 Revocació dactes desfavorables o de gravamen per motius doportunitat 579
c.2 Revocació dactes desfavorables per motius de legalitat 581
c.3 Principi dirrevocabilitat dels actes favorables o declaratius de drets per motius doportunitat 584
c.4 Excepcions als principi dirrevocabilitat dactes favorables o declaratius de drets per motius doportunitat 584
d) Rectificació derrors 585
5.2 Per practicar i aprendre més 586
5.3 El control de la jurisdicció contenciosa administrativa 588
5.3.1 Àmbit, extensió i límits de la jurisdicció contenciosa administrativa 588
a) Introducció 588
b) Dades empíriques i realitat del contenciós administratiu 593
c) Àmbit i extensió de la jurisdicció contenciós administrativa. Els seus límits i labús de jurisdicció 597
5.3.2 Implicacions fonamentals del dret a la tutela judicial efectiva i de la configuració constitucional del control judicial de lactivitat administrativa. Lefectivitat en la tutela cautelar i en lexecució de les decisions jurisdiccionals 602
5.3.3 La planta jurisdiccional i les competències dels jutges i tribunals: criteris generals 604
5.3.4 El procés contenciós administratiu, elements fonamentals: les parts, lobjecte, el procediment, la terminació i els recursos. Referència als procediments especials, en particular el de protecció de drets fonamentals 612
a) Qüestions comunes als procediments del contenciós-administratiu 613
a.1 capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Objecte del recurs 613
a.2 Lobjecte del recurs 618
a.2.1 Recurs contra actes administratius (expressos o presumptes) 618
a.2.2 Recurs contra disposicions de caràcter general o reglamentari 619
a.2.3 Recurs contra la inactivitat de lAdministració 621
a.2.4 El recurs contra lactuació material en via de fet 624
a.3 Mesures cautelars i la seva vinculació amb lart. 24 CE 628
a.4 Costes processals 632
a.5 Terminis 633
b) Els procediments davant de la jurisdicció contenciosa administrativa 634
b.1 El procediment en primera o única instància (arts. 43 i ss) 634
b.1.1 Interposició del recurs, admissió i actuacions preparatòries 634
b.1.2 Actuacions preparatòries 636
b.1.3 Activitat instructora del procediment 636
b.1.4 Vista o conclusions 637
b.1.5 Acabament 637
b.2 El procediment abreujat (art. 78 LJCA) 638
b.3 Els procediments especials (arts. 114 i ss) 639
b.3.1 Protecció dels drets fonamentals de la persona 639
b.3.2 Qüestió dil·legalitat 640
b.3.3 Suspensió administrativa prèvia dacords 641
b.3.4 Procediment per a la garantia de la unitat del mercat 641
b.3.5 Procediment per la declaració judicial dextinció de partits polítics 641
b.4 Els recursos 642
b.4.1 Contra providències i autes 642
b.4.2 Recurs dapel·lació contra sentències 642
b.4.3 Recurs de cassació i recurs de cassació autonòmic 642
b.4.4 Recurs de revisió 646
c) Lexecució de les sentències 646
c.1 Qüestions generals: la vinculació amb lart. 24 CE 646
c.2 Procediment dexecució de sentència 647
c.3 Execució de sentència que declara la invalidesa dun acte administratiu o disposició 648
c.4 Execució de sentència que condemna a fer alguna cosa a lAP 648
c.5 Execució de sentència que condemna al pagament de quantitat líquida 649

5.4 Breus reflexions sobre el Dret administratiu global i el control de lAdministració: jurisdicció contenciosa administrativa i arbitratge internacional 649
5.5 Per practicar i aprendre més 651
6. La responsabilitat patrimonial de lAdministració pública
6.1 Introducció. Dades empíriques. Marc normatiu i funcions de la responsabilitat patrimonial 657
6.2 Característiques generals de la responsabilitat patrimonial 664
6.3 Requisits per la concurrència de responsabilitat i bona administració 666
6.4 Extensió i càlcul de la reparació 680
6.5 Vies per reclamar la responsabilitat. Procediment administratiu de reclamació de la responsabilitat. Reclamació en via judicial. El principi dunitat jurisdiccional. La responsabilitat civil de lAdministració derivada de delicte 681
6.5.1 Via administrativa 681
a) Procediment general 681
b) Procediment abreujat 682
6.5.2 Via judicial 683
6.6 Responsabilitat de lEstat legislador, de lAdministració judicial i del Tribunal Constitucional 684
6.6.1 Aplicació per una AP de Lleis declarades inconstitucionals pel TC 685
6.6.2 Aplicació per una AP duna norma contrària a la UE 685
6.6.3 Aplicació per una AP duna llei no declarada inconstitucional però que genera danys 686
a) La llei té naturalesa expropiatòria 686
b) La llei no té naturalesa expropiatòria però genera danys 686
6.7 Per practicar i aprendre més 687
7. Epíleg. El dret administratiu i la seva evolució futura
7.1 Reflexions conclusives 697
7.2 Tendències futures 705
7.2.1 Dret Administratiu, trandisciplinarietat i anàlisis empíriques 705
7.2.2 Àmbits de desenvolupament 709
7.3 El Dret administratiu i la gestió pública després de la pandèmia de la Covid-19 711
7.4 Per practicar i aprendre més 715


Otros libros de Tratados y Manuales


Otros libros de Ponce Solé, Juli


Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información