Llei de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Editorial Tirant lo Blanch

Llei de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Formato papel

[Disponible. 3-7 días]

antes:
7,00 €

ahora:

6,65 €

Llei de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Editorial Tirant lo Blanch

T?l Preliminar. Finalitats i ?it d'aplicaci?rticle 1. Objecte
Article 2. Finalitats
Article 3. ?bit d'aplicaci?rticle 4. Potestats i compet?ies
Article 5. R?m ling?

T?l I. ?gans administratius
Cap?l I. Compet?ia
Article 6. Titularitat i exercici de la compet?ia
Article 7. Direcci?supervisi?rticle 8. Delegaci? compet?ies
Article 9. Avocaci?rticle 10. Enc?ec de gesti?rticle 11. Autoritzaci? signatura
Article 12. Decisions sobre la compet?ia
Cap?l II. R?m jur?c dels ?ns col?legiats
Article 13. R?m jur?c
Article 14. Composici?rticle 15. Funcions del president o presidenta i del secretari o secret?a
Article 16. Nomenament i substituci?l president o presidenta i del secretari o secret?a
Article 17. R?m de les convocat?s i constituci? l'?n col?legiat
Article 18. Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions
Article 19. Adopci?acords i r?m de votacions
Article 20. Actes de les sessions

T?l II. Actuaci?ministrativa
Cap?l I. Drets i deures dels ciutadans
Article 21. Dret a la no-discriminaci?a una atenci?equada
Article 22. Dret a una bona administraci?rticle 23. Dret a uns serveis p?s de qualitat
Article 24. Dret a l'?ls mitjans electr?s
Article 25. Dret a la presentaci? sol?licituds, comunicacions i altres documents
Article 26. Dret d'acc?als expedients administratius
Article 27. Dret d'acc?a arxius i registres
Article 28. Dret a una informaci?ra? de qualitat
Article 29. Garantia dels drets
Article 30. Deures dels ciutadans
Cap?l II. Principis de l'actuaci?ministrativa
Article 31. Principis generals
Article 32. Principis d'actuaci?b mitjans electr?s
Article 33. Principi d'intervenci?nima
Cap?l III. Mesures de simplificaci?ministrativa
Article 34. Simplificaci?ministrativa
Article 35. Declaraci?sponsable
Article 36. Comunicaci??a
Article 37. Models actualitzats de declaraci?sponsable i comunicaci??a
Article 38. Inexactitud, falsedat o omissi? les dades aportades en la declaraci?sponsable i en la comunicaci??a
Article 39. Inscripcions d'ofici
Article 40. Finestreta ?
Cap?l IV. Registres
Article 41. Els registres administratius
Article 42. Interconnexi?col?laboraci?tre registres

T?l III. Procediment administratiu
Cap?l I. Disposicions generals
Article 43. Tramitaci?ectr?a del procediment administratiu
Article 44. Actuaci?ministrativa automatitzada
Article 45. Sistemes de signatura electr?a
Article 46. Expedient administratiu
Article 47. Certificats administratius
Cap?l II. Iniciaci?instrucci?l procediment
Article 48. Iniciaci?rticle 49. Contingut de la sol?licitud
Article 50. Funcions de l'instructor o instructora
Article 51. Audi?ia a les persones interessades
Article 52. Informaci?blica
Cap?l III. Finalitzaci?l procediment i silenci administratiu
Article 53. Obligaci? resoldre
Article 54. Silenci administratiu en els procediments iniciats a sol?licitud d'una persona interessada
Article 55. Falta de resoluci?pressa en procediments iniciats d'ofici
Cap?l IV. Notificaci?publicaci?ls actes administratius
Article 56. Pr?ica de la notificaci?rticle 57. Requisits t?ics del mitj?lectr? a l'efecte de la notificaci?rticle 58. Publicaci?ls actes administratius

T?l IV. Procediment d'elaboraci? disposicions reglament?es
Cap?l I. Disposicions generals
Article 59. ?bit
Article 60. Concepte
Cap?l II. Procediment d'elaboraci?rticle 61. Iniciaci?rticle 62. Tramitaci?rticle 63. Expedient
Article 64. Mem?s
Article 65. Informes jur?cs
Article 66. Consulta interdepartamental
Article 67. Audi?ia
Article 68. Informaci?blica
Article 69. Dictamen de la Comissi?r?ca Assessora
Article 70. Intervenci? les entitats que integren l'Administraci?cal

T?l V. La revisi?la reclamaci??a en via administrativa
Cap?l I. La revisi?ofici de les disposicions reglament?es i dels actes administratius
Article 71. ?gans competents per a la revisi? les disposicions i els actes nuls
Article 72. Dictamen de la Comissi?r?ca Assessora
Article 73. ?gans competents per a la declaraci? lesivitat dels actes anul?lables
Article 74. ?gans competents per a la revocaci?actes i la rectificaci?errors
Cap?l II. Els recursos administratius i les reclamacions pr?es a l'exercici d'accions civils i laborals
Article 75. Fi de la via administrativa
Article 76. Recurs d'al?a
Article 77. Recurs potestatiu de reposici?rticle 78. Recurs extraordinari de revisi?rticle 79. Substituci?ls recursos administratius
Article 80. Reclamaci??a a la via judicial civil i laboral

T?l VI. Responsabilitat patrimonial
Cap?l I. Disposicions generals
Article 81. Principis generals
Article 82. Indemnitzaci?rticle 83. ?gans competents
Cap?l II. Procediment de responsabilitat patrimonial
Article 84. Procediments de responsabilitat patrimonial
Article 85. Audi?ia
Article 86. Dictamen de la Comissi?r?ca Assessora
Article 87. Procediment abreujat

T?l VII. Potestats d'inspecci?control
Cap?l I. Finalitat i exercici
Article 88. Finalitat
Article 89. Exercici
Article 90. Valor probatori
Cap?l II. Entitats col?laboradores
Article 91. Entitats col?laboradores
Article 92. Sistema d'habilitaci?rticle 93. Registre d'entitats col?laboradores
Article 94. Obligacions de les entitats col?laboradores
Article 95. Actes, informes i certificacions
Article 96. Supervisi?ministrativa
Article 97. Suspensi?retirada de l'habilitaci?rticle 98. Suspensi?p?ua de l'habilitaci?rticle 99. R?m sancionador
Article 100. Infraccions i sancions
Article 101. Mesura cautelar

T?l VIII. Potestat sancionadora
Article 102. Principis de la potestat sancionadora
Article 103. ?gans competents
Article 104. Procediment sancionador
Article 105. Mesures de car?er provisional
Article 106. Resoluci?T?l IX. Relacions interadministratives
Cap?l I. Disposicions generals
Article 107. Principis que regeixen les relacions interadministratives
Cap?l II. Convenis de col?laboraci?rticle 108. Caracter?iques generals
Article 109. R?m jur?c
Article 110. Contingut
Article 111. Procediment i expedient
Article 112. Efic?a i publicitat
Cap?l III. Consorcis
Article 113. Car?er
Article 114. Naturalesa i contingut dels estatuts
Article 115. Procediment i expedient
Cap?l IV. Altres instruments de col?laboraci?teradministrativa
Article 116. Delegacions i enc?ecs de gesti?rticle 117. Participaci? ?ns de cooperaci?Disposicions addicionals
Primera. R?m de les corporacions de dret p?
Segona. ?gans col?legiats de govern
Tercera. Consorcis legals del r?m especial de Barcelona
Quarta. Convenis i acords amb l'Estat i les comunitats aut?es i acords per a l'acci?terior
Cinquena. Convenis amb persones f?ques o jur?ques subjectes al dret privat
Sisena. Signatura electr?a per als ?ns i el personal de les administracions p?ues
Setena. Signatura electr?a per a la ciutadania
Vuitena. Automatitzaci?ogressiva de les oficines de registre
Novena. Entitat p?a prestadora de serveis de certificaci?esena. Mitjans electr?s i societats i fundacions del sector p?
Onzena. Gesti? la documentaci?arxiu dels documents electr?s
Dotzena. Procediments de naturalesa tribut?a
Tretzena. Aplicaci?ls requisits per al silenci administratiu desestimatori regulats per normes preexistents
Catorzena. Interpretaci? la Llei conforme al dret europeu
Quinzena. Reconeixement mutu d'actuacions administratives d'altres estats membres de la Uni?ropea

Disposici?ansit?
R?m transitori d'actuacions i procediments anteriors

Disposicions derogat?s
Primera. Derogaci?rcial de la Llei 13/1989
Segona. Derogaci?rcial de la Llei 23/2002

Disposicions finals
Primera. Reproducci? legislaci?sica
Segona. Adaptaci? les administracions p?ues de Catalunya per a la incorporaci? mitjans electr?s i per a l'exercici dels drets dels ciutadans
Tercera. Modificaci? la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presid?ia de la Generalitat i del Govern
Quarta. T?l competencial
Cinquena. Desplegament de la Llei
Sisena. Entrada en vigor

Formato papel

[Disponible. 3-7 días]

antes:
7,00 €

ahora:

6,65 €

FICHA TÉCNICA

Compartir en: